Aicon Rešenja za upravljanje biznisom

ELO DMS

Системот за управување со документи ELO DMS претставува збир на решенија кои создаваат единствена платформа (околина) за архивирање и управување со документи, следење на . . .

повеќе информации

ELOprofessional

Почитувајќи ја разновидноста на организациите и стопанските гранки во кои се применува, ELO professional е замислен како модуларен систем и може да се прилагоди на различните потреби.

повеќе информации

ELOenterprise

Овој програмски пакет е наменет за средни и големи претпријатија, неговите функционалности се исто како и кај ELO Professional пакетот, но разликата се состои во тоа што ELO Enterprise работи . . .

повеќе информации

SAP е потполно интегрирано апликативно решение кое ги покрива сите работни процеси. !

SAP AG е светски лидер на пазарот за ERP Технологии (Enterprise Resource Planning), со централа во Валдорф во Германија, SAP нуди бизнис платформа која претставува моќна алатка за развој на претпријатието, која придонесува за оптимално користење на информационите ресурси на компанијата, подобрување на ефикасноста во работењето и градење на јаки врски со опкружувањето.

more